Γλωσσάρι Γλαυκώματος - Τ

  • Τονομέτρηση
Αποτελεί την καταγραφή της ενδοφθάλμιας πίεσης, δηλαδή της πίεσης μέσα στον οφθαλμό. Είναι μια από τις πιο σημαντικές εξετάσεις, καθώς η ενδοφθάλμια πίεση  αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς επιβαρυντικούς παράγοντες  για την εξέλιξη του γλαυκώματος.

  • Τονομετρική καμπύλη

Επειδή η ενδοφθάλμια πίεση δεν είναι σταθερή καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, είναι απαραίτητη η καταγραφή της για ένα 24ώρο ώστε να ελεγχθούν οι διακυμάνσεις. Συνήθως ο ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο και μετριέται η ενδοφθάλμια πίεση του κάθε 4 ώρες (τονομετρική  καμπύλη).

  • Τραμπεκουλεκτομή

Αποτελεί μια χειρουργική μέθοδο μέσω της οποίας αντιμετωπίζονται εκείνα τα γλαυκώματα που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στη φαρμακευτική αγωγή. Ο στόχος της χειρουργικής μεθόδου είναι η μείωση της ενδοφθαλμίου πίεσης μέσω δημιουργίας μιας νέας οδού εκροής του υδατοειδούς υγρού.

  • Τραμπεκουλοπλαστική με argon laser.

Αποτελεί μια χειρουργική μέθοδο παροδικής μείωσης της ενδοφθαλμίου πίεσης στα γλαυκώματα που δεν ρυθμίζονται επαρκώς με φαρμακευτική αγωγή. Με τη βοήθεια ενός ειδικού laser επιχειρείται η εφαρμογή ήπιων εγκαυμάτων στο σημείο αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού.

[Επιστροφή]